Privatumo politika

TIESIOGINĖS RINKODAROS TAISYKLĖS IR PRIVATUMO POLITIKA

BENDROS NUOSTATOS
Šios tiesiogines rinkodaros taisyklės reglamentuoja UAB „Ultralasik", įm.k 300118286, buveines adresas S. Žukausko 41-79, Vilnius ir jos darbuotoju vykdomos rinkodaros bei tiesiogineje rinkodaroje naudojamus turimus ir renkamus Asmens duomenis ir susijusią informacįją naudojant Bendrovėje įrengtas automatines ir neautomatines Asmens duomenų tvarkymo priemones, taip pat nustato Duomenų subjekto teises, Asmens duomenų apsaugos įgyvendinimo priemones ir kitus jų tvarkymo ir saugojimo principus.
Įmonė rūpindamasi Duomenų subjekto privatumu ir vertindama Duomenų subjekto pasitikėjimą, įsipareigoja saugoti Duomenų subjekto privatumą, bei pateiktą informacjją naudoti išskirtinai šiose taisyklėse nurodytiems tikslams, be Duomenų subjekto sutikimo neatskleisti šios informacijos jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus įmonės partnerius pasirašiusius atitinkamas duomenų tvarkymo sutartis ar priedus, ir teikiančius su Duomenų subjektu susijusias paslaugas, bei LR įstatymais nurodytais atvejais.
1. SĄVOKOS
1.1. Duomenų subjektas reiškia fizinį asmenį, iš kurio imonė gauna ir tvarko Asmens duomenis.
1.2. Asmens duomenys - bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu — Duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta, pasinaudojant tokiais duomenimis kaip vardas, pavardė, gimimo data, kontaktai, vienas arba keli asmeniui būdingi fzinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.
1.3. Duomenų gavėjas — juridinis ar fizinis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys.
1.4. Duomenų tvarkymas bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkirnas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, paskelbimas, naudojimas, paieška, skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys.
1.5. Duomenų tvarkymas automatiniu būdu - duomenų tvarkymo veiksmai, visiškai ar dalies atliekami automatinėmis priemonėmis.
1.6. Duomenų tvarkytojas — juridinis ar fizinis asmuo, Duomenų valdytojo įgaliotas tvarkyti duomenis.
1.7. Duomenų valdytojas juridinis ar fizinis asmuo, kuris vienas arba drauge su kitais nustato Asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones.
1.8. Sutikimas - savanoriškas Duomenų subjekto valios pareiškimas tvarkyti jo Asmens duomenis jam žinomu tikslu.
1.9. Tiesioginė rinkodara - veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas.
1.10. Įmonė (bendrovė) — bet kokios teisinės formos ekonomine veikla užsiimantis fizinis arba juridinis asmuo, iskaitant reguliaria ekonomine veikla užsiimančias ūkines bendrijas arba susivienijimus.

2. BENDROVĖS DARBUOTOJŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
2.1. Bendrovės darbuotojai atlikdami savo pareigas ir tvarkydami Duornenų subjekto Asmens duomenis, laikosi šių principų:
2.2. Duomenų subjekto suteikta informacija ir duomenys renkarni, tvarkorni, saugomi tik dėl teisėto intereso ir apibrežtais tikslais, bei griežtai laikantis LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, bendrojo ES Asmens duomenų apsaugos reglamento ir kitų šią teisės sritį LR reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų ir šių Taisyklių;
2.3. Duomenų subjekto Asmens duomenys tvarkomi sąžiningai ir teisėtai;
2.4. Renkant ir tvarkant Asmens duomenis, nereikalaujama iš Duomenų subjekto pateikti tų duomenų, kurie nėra reikalingi;
2.5. Duomenų subjekto Asmens duomenis gali žinoti tik atitinkamą kompetenciją turintys Bendrovės darbuotojai ar asmenys, kuriuos Bendrovė pasitelkė paslaugai teikti, ir tik tais atvejais kai su jais pasirašyti atitinkamos formos dokumentai;
2.6. Duomenų subjektų duomenys turi būti išsamūs ir tvarkingi.

3. PRIVATUMAS IR ASMENS DUOMENYS
3.1. Įmonėje gali būti renkama tokia informacija:
3.2. Duomenų subjekto duomenys kurie yra susiję ir nurodomi prie duomenų tvarkymo tikslų;
3.3. Įmonės intemetinėje svetainėje gali būti renkama tam tikra informacija apie Duomenų subjekto apsilankymą: interneto protokolo (IP) adresas; apsilankymo įmonės internetinėje svetainėje data ir laikas; kiti internetiniai puslapiai, kuriuos Duomenų subjektas aplanko būdamas įmonės intemetinėje svetainėje; naudojama naršyklė; informacija apie Duomenų subjekto kompiuterio operacinę sistemą ir kiti panašūs duomenys, kurių pagalba galima analizuoti vartotojų veiksmus ir pagerinti teikiamų paslaugų kokybę. Apie šių duomenų rinkimą duomenų subjektas turi būti informuojamas apsilankymo svetainėje pradžioje, bei suteikti galimybę duomenų subjektui atsisakyti šių duomenų rinkimo;
3.4. Visi Duomenų subjekto nurodyti ir gauti Asmens duomenys yra kaupiami, saugomi ir tvarkomi pagal Lietuvos Respublikos Asmens duomenų apsaugos istatyme numatytus reikalavimus, bendrąjį ES Asmens duomenų apsaugos Reglamentą, bei kitus LR Asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus. Įmonė užtikrina gautų Asmens duomenų apsaugą ir įsipareigoja šią informaciją panaudoti tik esant Duomenų subjekto sutikimui ir tik istatymo numatytais atvejais, taip pat tais atvejais, kurie būtini Duomenų subjekto užsakytai paslaugai suteikti.

4. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI
4.1. Duomenų valdytojas supranta, kad Kliento asmens duomenų konfidenciaiumas ir apsauga yra itin svarbūs. Duomenų valdytojas įsipareigoja tvarkyti Kliento (Duomenų subjekto) asmens duomenis, laikydamasis jam iš teisės aktų kylančiu asmens duomenų tvarkymo ipareigojimų;
4.2. Duomenų valdytojas jsipareigoja tvarkyti Kliento asmens duomenis griežtai laikydamasis teisiniu reikalavimų, užtikrindamas asmens duomenų tvarkyrno veiksmų teisėtumą;
4.3. Duomenų valdytojas renka tvarko Asmens duomenis siekdarnas pagerinti teikiamas paslaugas. Renkami ir tvarkomi Duomenų subjektų Asmens duomenys naudojarni ar gall būti panaudoti šiais tiksiais, tačiau neapsiribojant, juos aprašant atskiru rašytiniu dokumentu:
4.3.1. Duomenų subjekto identifikavimui imonės informacinėse sistemose;
4.3.2. Registracijos tikslu pas Duomenų subjekto pasirinktą Bendrovės asmenį,
4.3.3. Komunikacijos tarp Bendrovės ir kliento tikslu;
4.3.4. Internetinės svetainės ar elektroninės parduotuvės administravimo tikslu;
4.3.5. Duomenu subjekto identifikavimui prisijungiant prie savo paskyros Bendrovės internetinėje svetainėje, verslo valdymo sistemoje, elektroninėje parduotuvėje ir kt. (kai tokią galimybę Bendrovė suteikia);
4.3.6. Tiesioginės rinkodaros tikslu - paslaugų ir produktų Klientui pasiūlymui;
4.3.7. Siekiant papildyti ar toliau vystyti Duomenų valdytojo produktus bei paslaugas;
4.3.8. Problemų, susijusių su paslaugų igyvendinimu, pateikimu, panaudojimu išsprendimui;
4.3.9. Saugumo, sveikatos, administraciniais, nusikaltimų prevencijos atskleidimo ir teisiniais tikslais;
4.3.10. Pareigų, kylančių iš teisės aktų, vykdymui;
4.3,11. Duomenų valdytojo teisių ir interesų saugojimui ir gynimui;
4.3.12. Taip pat kitų sutartinių įsipareigojimų tarp Bendrovės ir Duomenų subjekto ivykdymui. Papildomai prie šių taisyklių, yra paruošiamas tvarkomų duomenų ir tvarkymo tikslų sąrašas.

5. BENDROS ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO NUOSTATOS
5.1. Vadovaudamiesi LR Asmens duomenų teisinės apsaugos istatymu, Europos Sąjungos ir kt. Duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais, Bendrovė taiko priemones, kurios užkirstų kelią neteisėtai prieigai arba neteisėtam Duomenų subjekto duomenų panaudojimui.
5.2. Bendrovė pasirenka atitinkamas verslo sistemas ir procedūras, leidžiančias apsaugoti ir ginti Duomenų subjekto patikėtus asmeninius duomenis.
5.3. Asmens duomenų saugojimo terminai nustatomi pagal LR asmens duomenų teisinės apsaugos istatymą (toliau ADTAĮ) ir kitus LR teisės aktus. Asmens duomenys saugomi tokia forma, tik ta apimtimi ir tiek laiko, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti tiek, kiek yra reikalinga nustatytiems tikslams pasiekti. Kai asmens duomenys nebereikalingi jų tvarkymo tikslams, jie turi būti sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymų nustatytais atvejais turi būti perduoti valstybės archyvams. Šiuos asmens duomenų saugojimo terminus kartu su duomenų tvarkymo tikslais, atskiroje formoje nustato Bendrovės vadovas.

6. TIESIOGINĖ RINKODARA. IR KORESPONDENCIJA
6.1. Duomenų valdytojas, kuris teikdamas paslaugas ar parduodamas prekes įstatyrno nustatyta tvarka ir sąlygornis yra gavęs iš Duomenų subjektų, esančių jo klientais, kontaktinius asmens duomenis, šiuos duomenis gali naudoti be atskiro Duomenų subjekto sutikimo tik savo paties panašių prekių ar paslaugų rinkodarai, tik tuo atveju kai klientams yra suteikiama aiški, nemokama ir lengvai jgyvendinama galimybė nesutikti arba atsisakyti tokio duornenų naudojimo pirmiau nurodytais tikslais, jeigu klientas iš pradžių neprieštaravo del tokio duomenų naudojimo teikiant kiekvieną pasiūlymą;
6.2. Naudodamasis įmones teikianomis paslaugomis ar naudodarnasis internetine svetaine, elektronine parduotuve ar kita elektronine sistema, Duomenų subjektas gali savanoriškai sutikti, jog Duomenų subjekto pateikti Asmens duomenys būtų naudojami įmones rinkodaros tikslais, savo sutikimą išreikšdami aiškiu ir paprastu numatytu būdu.
6.3. Tuo atveju, kai Duomenų subjektas nera Duomenų valdytojo klientas - Asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais tik po to, kai Duomenų subjektas duoda sutikimą gauti Įmones siunčiamą informacija žemiau nurodytomis priemonėmis:
6.3.1. Apsilankęs Įmonės internetineje svetaineje, Duomenų subjektas turi galimybę užsiprenumeruoti Įmonės naujienlaiškius (jei tokia galimybė suteikiama);
6.3.2. Pasinaudojęs įmones teikiamomis paslaugomis (pildant įmones anketas po suteiktų paslaugų ar Bendrovės organizuojamų renginių metu) Duomenų subjektas pageidavimą gauti naujienlaiškius, pranešimus ir kt. gali išreikšti pažymėdamas atitinkamoje skiltyje varnelę ar pan.;
6.3.3. Tais atvejais kai yra suteikiama galimybe prisiregistruoti ir tapti Įmonės klubo nariu, prisiregistravęs ir tapęs Įmonės klubo nariu Duomenų subjektas duoda sutikimą gauti Įmonės naujienlaiškius, informacinius pranešimus, pasiūlymus, nuolaidas, akcijas ir kt.
6.4. Duomenų subjektas savo teisę atsisakyti, kad jo duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu ir atsisakyti siunčiamos informacijos, gali įgyvendinti toliau nurodytomis priemonėmis:
6.4.1. Duomenų subjektas turi galimybę atsisakyti Įmonės siunčiamos informacijos, naujienlaiškyje paspaudęs pateiktą pasiūlymų ir naujienų atsisakymo nuorodą;
6.4.2. Jeigu Duomenų subjektas yra registruotas Įmonės internetinės svetainės vartotojas, nebenorintis gauti nepageidaujamos informacijos, pakeitimus bet kada gali atlikti prisijungęs prie savo paskyros;
6.4.3. Laisva forma: susisiekęs su Duomenų valdytoju raštu, žodžiu, telefono skambučiu, elektroninio pašto priemonėmis.
6.5. Duomenų subjektui atsisakius kad būtų tvarkomi jo Asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais, duomenys nedelsiant pašalinami iš Duomenų valdytojo duomenų bazės, nebent jie yra reikalingi kitiems su sutartimi susijusiems veiksmams vykdyti.
6.6. Asmens duomenys rinkodaros tikslais renkami, tvarkomi ir naudojami taip, kad neleistų atskleisti Duomenų subjekto asmens tapatybės arba kitų Asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.
6.7, Asmens duornenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, jeigu juos renkant yra nustatoma Asmens duomenų saugojimo trukmė. Duomenų valdytojas patvirtina, jog Duomenų subjekto nurodyti Asmens duomenys tvarkomi jo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais, kol tokio sutikimo Duomenų subjektas nepanaikins.
6.8. Jeigu Duomenų subjektas pastebėio pranešė jog jo pateiktais duomenimis buvo pasinaudota vykdant neteisėtą veiklą ar buvo itariama, jog įvykdyta tapatybės vagystė ar kitas pažeidimas, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas, o taip pat jei Duomenų valdytojas yra gavęs skundų ar pastebėjęs atitinkarnus neteisėtus Duomenų subjekto veiksmus, padarytus Taisyklių pažeidimus ar sukėlus nuostolius Duomenų valdytojui dėl kurių taip pat bus atliekamas atitinkarnų teisėsaugos institucijų tyrimas, duomenų saugojimo trukmė gali pailgėti. Šie duomenys sunaikinami gavus teisėtus teisėsaugos ar kitų įgaliotų institucijų nurodymus.

7. SUTIKIMO GAVIMO PRAŠYMO IŠ DUOMENŲ SUBJEKTO NUOSTATOS
7.1. Šios nuostatos galioja kiekvienai tiek elektroninei tiek ir popierinei ar kitokiai sutikimo formai, kurios pagalba Duomenų valdytojas nori gauti Duomenų subjekto sutikimą naudoti jo duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu. Sutikimas iš nepilnamečių, turi būti suderintas su nepilnamečio asmens tėvais, globėjais ar rūpintojais.
7.2. Sutikimas - tai savanoriškas duomenų subjekto valios pareiškimas tvarkyti jo asmens duomenis jam žinomu tikslu. Duomenų subjektas turi teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu. Šiuo atveju duomenų valdytojas privalo nedelsdamas ir nemokamai nutraukti asmens duomenų tvarkymo veiksmus,
7.3. Būtina atkreipti dėmesi, kad sutikimo formoje atsispindėtų visi be išimties reikalavimai:
7.3.1. Sutikimas turi būti atskirtas nuo bendrųjų sąlygų ir aiškiai atkreipti asmenų dėmesi;
7.3.2. Naudoti aiškią, tiesioginę kalbą, paprastą stilių;
7.3.3. Nenaudoti techninio ar teisinio žargono bei painių terminologijų;
7.3.4. Nenaudoti nuoseklios kalbos ir metodų tarp skirtingų sutikimo pasirinkimo galimybiu:
7.3.5. Prašymai dėl sutikimo turi būti glausti.
7.2. Taip pat prašyme dėl sutikimo būtina nurodyti bent jau šią kontaktinę ir Duomenų subjekto turimų teisių informaciją:
7.2.1. Duomenis tvarkančių įmonių pavadinimus;
7.2.2. Duomenų apsaugos pareigūno, jeigu toksai privalomas, kontaktinius duomenis:,
7.2.3. Duomenų tvarkymo tikslus;
7.2.4. Asmens duomenų saugojimo laikotarpį;
7.2.5. Duomenų subjekto teises reglamentuojančias BDAR teisės aktuose;
7.2.6. Teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą;
7.2.7. Teisę pateikti skundą priežiūros institucijai.

8. MECHANIZMAI DUOMENŲ SUBJEKTO SUTIMMUI GAUTI AR ATSISAKYMUI
8.1. Raštiško pareiškimo dėl sutikimo pasirašymas;
8.2. Pažymint langeli dėl sutikimo popierinėje ar elektroninėje formoje;
8.3. Paspaudžiant sutikimo ar atsisakymo nuorodą ar rnygtuką esančią kiekvieno elektroninio laiško formoje;
8.4. Prisijungęs prie savo paskyros interneto puslapyje;
8.5. Atsakius į elektroninį laišką, kuriuo prašoma sutikimo (jei verslo subjektas turi teisę siųsti tokio pobūdžio laiškus);
8.6. Susisiekus telefonu ar atvykus duomenų valdytojo buveinę;
8.7. Taip pat galima naudoti ir kitokius būdus ir formas, tačiau būtina išlaikyti duomenų subjekto sutikimo gavimo nuostatose pateiktus reikalavimus, bei savanoriškai pateikiant papildomą nors neprivalomą pateikti informaciją konkrečiam tikslui;
8.8. Iš anksto pažymėti "taip" langelyje, kuriame būtina pažymėti siekiant neduoti sutikimo (angl. opt-out boxes), standartiniai nustatymai, bendro pobūdžio sutikimas ir kitos panašios priemonės nebus laikomos sutikimo davimu.

9. SUTIKIMO ĮRAŠŲ RINKIMAS
Kai „duomenys tvarkomi remiantis sutikimu, duomenų valdytojas turi galėti įrodyti, kad duomenų subjektas davė sutikimą". Duomenų valdytojas turės pareigą kaupti įrašus, kurie galėtų pademonstruoti šiuos dalykus:
9.1. Kas sutiko;
9,2. Kada sutiko;
9.3. Kas tuo metu buvo nurodyta (dokumento originalas ar duomenų teikimo forma, kurioje būtų įtrauktas tuo metu naudotas pranešimas dėl sutikimo);
9.4. Kokiu būdu buvo sutikta (rašytinio sutikimo atveju tai būtų kopija dokumento ar duomenų surinkimo formos. Jei sutikimas duotas internetu, tai įrašai turėtų apimti tiek pateiktus duomenis, tiek ir laiko žymą susiejimui su atitinkama duomenų rinkimo forma;
9.5. Ar sutikimas buvo atsiimtas, jei taip, tai kada.

10. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS
Duomenų subjekto teisės, susijusios su inforrmacijos teikimu apie jo Asmens duomenų tvarkymą, teise susipažinti su tvarkomais Asmens duomenimis ir reikalavimu ištaisyti, sunaikinti savo Asrnens duomenis ir kitos teisės, jgyvendinamos vadovaujantis Asmens duomenų teisinės apsaugos istatymu bei reglamentu 2016/679.
10.1. Duomenų subjektas turi šias pagrindines teises:
10.1. žinoti apie savo asmeninių duomenų tvarkymą,
10.2. susipažinti su savo asmeniniais duomenimis ir kaip yra tvarkomi;
10.1.3. reikalauti ištaisyti, sunaikinti Duomenų subjekto asmeninius duomenis arba sustabdyti jų tvarkymą,
10.1.4. nesutikti, kad būtų tvarkomi Duomenų subjekto Asmens duornenys;
10.2. Taip pat Duomenų subjektas turi teisę atsisakyti pateikti Asmens duomenis.
10.3. Jeigu Duomenų subjektas yra registruotas įmonės internetinės svetainės vartotojas, peržiūrėti ir redaguoti Imonės internetinėje svetainėje pateiktą asmeninę informaciją ir susisiekimo su Duomenų subjektu kontaktinius duomenis, gali apsilankęs atitinkamuose Įmonės internetinės svetainės skyriuose.
10.4. Duomenų subjektui nesutikus, atsisakius ar sustabdžius duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslu, negalima apriboti jo galimybių naudotis kitomis įmonės teikiamomis paslaugomis, nesusijusiornis su tiesiogine rinkodara.

11. ATSAKOMYBĖ
Duomenų subjektas privalo Duomenų valdytojui pateikti išsamius ir teisingus Duomenų subjekto Asmens duomenis. Įmonė nebus atsakinga už žalą, atsiradusią Duomenų subjektui ir/ar tretiesiems asmenims dėl to, jog Duomenų subjektas nurodė neteisingus savo Asmens duomenis.
11.2. Duomenų subjektas turi būti aiškiai informuotas, jog jei jis yra registruotas Įmonės internetinės svetainės ar kitos elektroninės sistemos vartotojas (jei tokią galimybė suteikta), Duomenų subjektas prisiima visą riziką ir atsakomybę už slaptažodio saugojimą ir neatskleidimą, bei už trečiųjų asmenų veiksmus įmonės internetinėje svetainėje ar kitoje elektroninėje sistemoje, atliktus veiksmus pasinaudojus Duomenų subjekto prisijungimo duomenimis, ir įsipareigoja įvykdyti visus įsipareigojimus, prisiimtus naudojantis Duomenų subjekto prisijungimo duomenimis.

12. ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS PAŽEIDIMO RIZIKOS VEIKSNIAI
12.1. Asmens duomenų apsaugos pažeidimas — tai veiksmai ar neveikimas, kurie sukelia ar gali sukelti nepageidaujamus padarinius, o taip pat prieštarauja istatymams ir kitoms teisės normoms reglamentuojančioms Asmens duomenų apsaugą. Asmens duomenų apsaugos pažeidimo poveikio ir žalą kiekvienu konkrečiu atveju nustato Bendrovės vadovo sudaryta komisija;
12.2. Asmens duomenų apsaugos pažeidimo rizikos veiksniai:
12.2.1. Netyčiniai, kai Asmens duomenų apsauga pažeidžiama dėl atsitiktinių priežasčių;
12.2.2. Tyčiniai, kai Asmens duomenų apsauga pažeidžiama sąmoningai;
12.2.3. Netikėti, nenuspėjami ir nenugalimi jvykiai.

13. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO IR NAUDOJIMO TVARKA
13.1. Duomenų valdytojas ypatingus ir kitus Asmens duomenis saugo tiek, kiek asmuo naudojasi Duomenų valdytojo teikiamomis paslaugomis, išskyrus kitus atvejus, nurodytus šiose Asmens duomenų tvarkymo taisyklėse, arba atskirame duomenų saugojimo terminų nustatymo dokumente. Po Duomenų subjekto paskyros panaikinimo, Duomenų subjekto Asmens duomenys gali būti saugomi Asmens duomenų valdytojo serveryje - (Duomenų saugojimo trukmė yra numatyta atskirame šių taisyklių priede ir patvirtinta įmonės vadovo įsakymu), išskyrus atvejus, kai Duomenų subjektas iš anksto sutinka, kad jo Asmens duomenis Duomenų valdytojas turi teisę laikyti serveryje tiek, kiek tai būtina pagal Duomenų valdytojo vykdomos veiklos ypatumus. Taip pat esant kitiems šiose taisyklėse nurodytiems Asmens duomenų tvarkymo tikslams. Nenaudojami duomenys turi būti ištrinami, o duomenys kurie gali būti reikalingi aukščiau nurodytiems tikslams, bet laikinai nenaudojami, turi būti perkeliami į kriptografiškai užkoduotą laikmeną.
13.2. Duomenų valdytojas privalo siekti užtikrinti Asmens duomenų apsaugą organizacinių ir techninių priemonių pagalba, kurių apsaugos lygis atitiktų LR teisės aktų reikalavimus.
Todėl Bendrovė įgyvendina arba numato įgyvendinti Asmens duomenų apsaugos priemones, dėl: 13.2.1. Neteisto Asmens duomenų pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo;
13.2.2. Asmens tapatybės vagystės, neleistino Asmens duomenu panaudojimo; šantažavimo, sukčiavimo bei kitų neteisėtų veiksmų, kuriuos gali sukurti duomenu atskleidimas ar pasisavinimas.

14. TECHNINĖS ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PRIEMONĖS
14.1. Šios priemonės užtikrina, kad visi Bendrovėje valdomi ir tvarkomi asmens duomenys būtų apsaugoti nuo bet kokio neteisėto asmens duomenų atskleidimo, pakeitimo ar sunaikinimo. Taip pat šios priemonės užtikrina, kad visi vartotojai: personalas, klientai, įstaigos informacinių sistemų administratoriai ir kiti atstovai, turėtų prieigą tik prie tų duomenų, kurie jiems yra būtini funkcijoms atlikti, ir būtų identifikuojami rizikos lygi atitinkančiomis priemonėmis.
14.2. Techninės asmens duomenų saugumo priemonės yra nurodytos atskirose Asmens duomenų saugumą techninėmis priemonėmis reglamentuojančiose Taisyklėse.

15. TAISYKLIŲ KEITIMAS
15.1. Įmonė turi teisę peržiūrėti ir iš dalies arba visiškai pakeisti tiesioginės rinkodaros politikos Taisykles;
15.2. Taisyklių papildymai arba pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo dienos;
15.3. Jeigu Duomenų subjektas supažindinamas ir nesutinka su nauja Taisyklių redakcija, jis turi teisę atsisakyti naudotis tiek įmonės, tiek įmonės internetinėje erdvėje teikiamomis paslaugomis;
15.4. Jei po šios politikos papildymo arba pakeitimo Duomenų subjektas ir toliau naudojasi įmonės ar įmonės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Duomenų subjektas sutinka su naująja redakcija.

16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
16.1. Duomenų subjektui. lankantis įmonės internetinėje svetainėje bei pateikiant informaciją apie save įmonės partneriams ir/ar darbuotojams, yra laikoma, kad Duomenų subjektas susipažino ir sutinka su šios politikos nuostatomis.
16.2. Kiekvienas įmonės darbuotojas privalo žinoti šias taisykles, bei elgtis atsakingai, protingai ir apdairiai, bei nuolat sekti pakeitimus ar papildymus šioje tiesioginės rinkodaros ir privatumo politikoje.
16.3. Šioms Taisyklėms bei Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
16.4. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Akių klinika “LASERVIEW”
Mūsų adresas: S. Žukausko 41, Vilnius LT-09130. Tel. +370 5 2120290 . Mob. tel.: +370 656 52755. El.paštas: info@laserview.lt